IMGL5319

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) kuarta-feira (06/09) ne’e simu vizita Kortejia ida husi Governador Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Repúblika Indonesia (RI) Andi Widjajanto ho delegasaun hodi halo estudu komparativu iha Timor-Leste liu-liu iha Komandu PNTL.

Hafoin vizita, Governador Andi Widjajanto ba jornalista sira hateten sorumutu ohin loron nian iha ninia objetivu rua maka hanesan primeiru ami husi LEMHANAS Indonesia lori estudante Edukasaun kona-ba Lideransa iha Indonesia ninian ne’ebe kompostu husi Militar, Polísia no Sivil hodi halo estudu komparativu ho Timor-Leste iha ne’ebe ohin loron hala’o iha Komandu PNTL.

“Ohin Komandante Jerál PNTL esplika kompletu kona-ba PNTL komesa husi Lei, Istoria PNTL, Organizasaun to’o problema sira ne’ebe maka tenke atúa husi PNTL, iha Komandante Jerál nia esplikasaun, iha posibilidade atu hametin kooperasaun servisu entre LEMHANAS ho PNTL iha kontextu kapasitasaun Rekursu Umanu, tantu PNTL no mós husi Indonesia ninian iha futuru”, tenik Governador Andi Widjajanto ne’e.

Autoridade LEMHANAS ne’e salienta tan katak iha tempu badak sei iha diskusaun tuir mai entre LEMHANAS ho PNTL nune’e iha futuru, posibilidade Ofisias Superior balun sei ba tuir formasaun iha LEMHANAS Jakarta.

“Ami entre LEMHANAS ho PNTL bele halo estudu hamutuk por ezemplu kona-ba oinsa preparasaun seguransa ne’ebe forte iha liña fronteira, to’o momentu iha ne’ebe Indonesia ho Timor-Leste sei halo Koridor Ekonomia iha fronteira, ne’ebe maka fó sai ona husi Presidente Indonesia Joko Widodo no Primeiru Ministru Timor-Leste Xanana Gusmão iha Jakarta loron rua liu ba”, afirma Autoridade LEMHANAS ne’e.

375593722_326035073269411_3603118171335177178_n

Governador ne’e subliña tan katak ba futuru entre Indonesia ho Timor-Leste sei iha Ekonomia Integradu iha illa Timor no ida ne’e presija tebes estudu ne’ebe maka klean atu bele garante situasaun seguransa iha fronteira, movimentu ema no sasan lao ho diak.

“Em prinsipiu aspektu ne’ebe maka importante iha vizita ne’e maka oinsa bele iha kapasitasaun ba rekursu umanu no estudu hamutuk ba asuntu ne’ebe maka nasaun rua ne’e koalia ona”, hakotu Governador ne’e.

Entretantu, Komandante Jerál PNTL Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa ba jornalista sira hateten ohin Komandu Jerál simu vizita ida husi Governador Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Repúblika Indonesia (RI) Andi Widjajanto ho ninia delegasaun inklui estudante LEMHANAS Indonesia ninian.

“Ohin sira halo vizita mai iha Kuartél Jerál, estrutura Komandu ninian tantu Komandante Jerál, Segundu Komandante Jerál ho Komandante Supervizaun sira inklui Xefe Departamentu balun no mós Komandante Unidade sira, ita simu vizita ida ne’e, ohin ita halo aprezentasaun oituan kona-ba situasaun aktual ninian, ita mós aprezenta kona-ba iha servisu PNTL ninian, ita mós hato’o ita nia mehi katak ba futuru ita iha Polísia ida ne’ebe maka Profesional ba iha ninia atendimentu sira”, haktuir Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Jerál Polísia ne’e salienta tan katak tanba ne’e atu hetan Polísia ne’ebe Profesional, ita presija tebes atu iha hasa’e kapasidade ba iha Polísia ninian. Entaun ita husu atu nune’e bele fó mós oportunidade ba iha PNTL liu-liu ba iha ita nia Ofisias Superior sira bele hetan oportunidade atu nune’e bele frekuenta mós Kursu iha LEMHANAS.

“Laos deit dehan iha LEMHANAS deit maibé, tanba reprezentante husi Delegasaun ne’e balun husi Polri, ita mós husu atu nune’e bele hetan mós treinamentu iha espesializada sira ba PNTL, sira promete katak sira sei tau atensaun másimu ba asuntu ne’e, no buat ne’ebe maka ohin ita hateten ba sira katak formasaun ne’e importante tebes ba iha hasa’e kapasitasaun ba iha Polísia ninian”, tenik Komisariu Jerál Polísia ne’e.

Autoridade másimu instituisaun Seguransa ne’e salienta tan tanba ne’e maka sira mós ohin promote katak sira sei tau asuntu ne’e ba iha prioridade sira nian no sira mós sei fó oportunidade ba PNTL atu nune’e bele haruka nia ema bele partisipa. No sira husu atu nune’e hafoin ida ne’e bele haruka lista kandidatu ba iha ne’eba atu nune’e sira bele konsidera.

“Kona-ba kooperasaun direitamente antes ne’e laiha entre PNTL ho LEMHANAS, maibé LEMHANAS ho Ministeriu Defesa iha, tanba ne’e iha tinan hirak ba kotuk ne’e partisipasaun PNTL nian ne’e liu husi vaga ka oportunidade ne’ebe maka oferese husi parte Defesa ninian, tanba ne’e maka iha PNTL ema na’in rua maka partisipa ona Kursu iha LEMHANAS ninian, ida maka eis Segundu Komandante Jerál Komisariu Polísia Mateus Fernandes no ida seluk maka atan hau rasik remata Kursu iha LEMHANAS ninian iha tinan 2019 ninian, ba oin PNTL sei prepara ema atu ba tuir formasaun iha LEMHANAS ninian tanba ida ne’e maka ita husu ba sira no ema sira ne’ebe ita hare’e haruka ba ne’e sei priense Rekezitus hirak ne’ebe maka LEMHANAS sira fó, tanba sira nia rekerimentu katak por ezemplu Superintendente Xefe entaun Ofisias ida ne’ebe maka Senior liu no okupa hela ninia kargu ruma agora atu nune’e wainhira termina Kursu ne’e nia bele hala’o servisu ho diak liu tan”, hakotu Autoridade másimu instituisaun Seguransa ne’e. Media PNTL.