Vizita Servisu Dahuluk Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa Iha Komandu PNTL Munisipiu Viqueque

 429564395_426265899912994_6642438300546198609_n

Viqueque, Komandante Jerál Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa tersa-feira (27/02) ne’e hala’o vizita servisu ba dahuluk iha Komandu PNTL munisipiu Viqueque hodi halo enkontru no hato’o orientasaun Komandu nian ba membru tomak.

Iha ninia diksursu ba Parada ne’ebe hala’o iha Komandu PNTL Munisipiu Viqueque, Komandante Jerál PNTL ne’e hateten ohin hanesan oportunidade diak ida ita bele hasoru malu iha ne’e hodi realiza vizita dahuluk hafoin assume kargu hanesan Komandante Jerál PNTL iha loron 27 Marsu tinan 2023, aktividade hanesan ne’e hala’o mós iha munisipiu seluk.

“Iha vizita ida ne’e ita hakarak hato’o apresiasaun tantu husi Komandu no Nai ulun Prezidente Repúblika inklui Primeiru Ministru hato’o Parabéns no Apresiasaun bo’ot ba iha dedikasaun no esfrosu tomak PNTL ema idak-idak, Komandu sira ne’ebe fó ona tantu iha tinan 2023 asegura aktividade lubuk ida, nune’e mós ita asegura Paz no Estabilidade iha ita nia rai”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Jerál Polísia ne’e salienta tan katak Nai Prezidente Repúblika husu ba ita atu nune’e nafatin hatudu ita nia dedikasaun servisu ne’ebe maka diak, nafatin respeita ita nia komunidade, nafatin respeita ita nia estrutura kadeia do komandu, mantein ita nia komunikasaun tantu iha Instituisaun ninian nune’e mós kria ita nia komunikasaun diak ho ita nia komunidade sira.

“Hakarak uza biban ida ne’e, ita bo’ot sira akompaña iha loron 8 fulan Dezembru tinan kotuk (2023) ita partisipa ona iha serimonia Formatura Jerál ne’ebe hala’o iha Palacio Governo, dirige direitamente husi Primeiru Ministru ho membru Governu sira ne’ebe iha serimonia ne’e, membru hotu-hotu ne’ebe maka envolve ann iha Grupu Arte Marsias (GAM) no Grupu Arte Rituais (GAR) ne’ebe maka governu suspende, husu ita atu servi deit ita nia instituisaun, servi deit ita nia rai doben Timor-Leste, atu nune’e labele kria fila fali situasaun in-seguru iha ita nia rai ne’ebe maka kontribui husi ita hanesan ajente Estadu ninian”, hatutan Komisariu Jerál Polísia ne’e.

Autoridade másimu instituisaun seguransa ne’e afirma tan katak iha momentu ne’eba, ita nia membru na’in rua (2), ida husi IKS no ida seluk husi PSHT entrega sira nia atributu no Primeiru Ministru husu atu nune’e ita nafatin organiza serimonia entrega atributu iha munisipiu, unidade no Komandu Jerál rasik. Hafoin orientasaun ida ne’e, iha fulan kotuk realiza ona serimonia entrega atributu husi ita nia eis Arte Marsias sira husi PNTL munisipiu Liquiça hamutuk ema na’in 16 no na’in ida husi Oecusse, ne’ebe maka serimonia refere hala’o iha munisipiu Liquiça.

“Iha tempu ne’eba marka prezensa husi Ministru Interior no Ministru Joventude, Desportu, Arte no Kultura nune’e mós reprezentante KRAM no Veteranu sira iha munisipiu Liquiça, mensagem ne’ebe maka Ministru Interior hato’o iha momentu ne’eba katak membru sira hotu-hotu ne’ebe karik iha pasadu partisipa ona iha treinamentu Arte Marsias ne’ebe maka Governu suspende, husu atu nune’e hatama no wainhira hatama ho volontariamente maka instituisaun, ita sei alista naran hirak ne’e ita sei koloka iha baze de dadus kada membru idak-idak ninian”, haktuir Autoridade másimu instituisaun seguransa ne’e.

Tanba saida mak ita koloka ida ne’e, tanba sai hanesan informasaun referensia ida ba ita, atu nune’e wainhira ita halo servisu iha terenu, karik iha ema ruma sei nafatin kestiona kona-ba profesionalizmu polísia ninian, tanba suspeita katak membru ida ne’e apoiu hela ba kualkér GAM no GAR, ita bele justifika katak, los duni pasadu ita envolve iha treinu maibé hafoin orientasaun Governu no Komandu ninian, ita nia atributu entrega ona ba Komandu hodi halo juramentu katak ita sei la envolve tan.

“Hau apresia ba sira ne’ebe volontariamente entrega atributu sira ne’e no husu atu nune’e hahu’u ohin ba oin servi instituisaun ida no servi nasaun ida”, apela Komisariu Jerál Polísia ne’e.

Hafoin Formatura Parada remata, Komandante Jerál PNTL hala’o enkontru ho Komandante Kmandu PNTL munisipiu Viqueque ho nia estrutura tomak hodi rona difikulddae no obstátuku ne’ebe maka durante ne’e hasoru. Enkontru ne’e mós hodi rona orientasaun servisu Komandu nian ba membru tomak.

Vizita servisu dahuluk iha Komandu PNTL munisipiu Viqueque, Komandante Jerál PNTL ne’e hetan akompañamentu husi Esposa ne’ebe hanesan mós Prezidente AESPNTL Manuela de Araújo, Komandante Komandu Administrasaun PNTL Superintendente Xefe Polisia Natercia Martins, Komandante Komandu Pesoal no Formasaun Superintendente Xefe Polísia Arquimino Ramos, Diretúr Diresaun Justisa no Disiplina Superintendente Xefe Polísia Justinho Menezes no Inspetúr Jerál Superintendente Xefe Polísia Jorge Monteiro. Enkuantu delegasaun simu direitamente husi Komandante Komandu PNTL Munisipiu Viqueque Superintendente Polísia António Rego Fernandes hamutuk ho estrutura tomak Komandu nian, Presidente Autoridade Munisípal Viqueque, Reprezentante Veterana AESPNTL munisipiu Viqueque. Media PNTL.

Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa Hala’o Vizita Servisu Ba Iha Komandu PNTL Munisipiu Lautem

 429482541_426230473249870_9164214441825919247_n

Lautem, Komandante Jerál Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa, segunda-feira (26/02) ne’e hala’o vizita servisu ba dahuluk iha Komandu PNTL Munisipiu Lautem halo enkontru ho Komandante Munisipiu ho nia estrutura sira no hato’o orientasaun Komandu nian ba membru sira.

Iha ninia diskursu ba Parada ne’ebe hala’o iha Komandu PNTL munisipiu Lautem, Komandante Jerál ne’e hateten vizita servisu hanesan ne’e hala’o ona ba iha Komandu PNTL lubuk ida, ohin iha Lautem aban iha Viqueque hafoin sei ba iha Manufahi no ikus sei taka iha Atauro, hafoin ida ne’e sei halo fali planu hodi ba vizita eskuadra sira.

“Uza biban ida ne’e hakarak hato’o apresisaun Komandu ninian ba iha estrutura tomak Komandu PNTL munisipiu Lautem ninian, hahu’u husi Komandante Munisipiu, Segundu Komandante munisipiu, Xefe Seksaun sira, Komandante Eskuadra, Xefe Sub Seksaun, OPS no Patroli sira ba kontribuisaun, dedikasaun no servisu tomak ne’ebe maka imi oferese, fó kontribuisaun ba iha servisu tomak ne’ebe maka ita susesu iha tinan 2023 ninian”, tenik Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Jerál Polísia ne’e hatutan uza mós biban ida ne’e hakarak kontinua hato’o apresiasaun ne’ebe maka Prezidente Repúblika no mós Primeiru Ministru hato’o apresiasaun ba servisu Polísia ninian ne’ebe maka ita akompaña iha fulan kotuk nune’e mós iha semana rua ba kotuk wainhira ita simu apresiasaun ne’e liu husi enkontru Konsellu Supeiror Defesa no Seguransa ne’ebe maka realiza iha Palasiu Prezidente.

“Ida ne’e sai hanesan motivasaun ida husi Governu, husi Líder Estadu ninian, ba esforsu tomak ne’ebe PNTL halo, husu ba iha ita hotu atu asegura konfiansa, atu nune’e bele tane ass nafatin konfiansa ne’ebe maka Nai Ulun sira fó hodi hala’o ita nia servisu ho diak, Komandu sei nafatin buka atu nune’e resolve ka fó solusaun ba iha difikuldade no obstákulu ne’ebe maka sai hanesan dezafiu ida ba ita hodi halo servisu tantu iha Nasional to’o mai iha munisipiu, eskuadra no postu polísia suku sira”, salienta Komisariu Jerál Polísia ne’e.

Autoridade másimu instituisaun Seguransa ne’e afirma tan katak hafoin Parada, sei hala’o enkontru ho Estrutura Komandu munisipiu nian, orientasaun no mensagem sira sei pasa liu husi estrutura atu nune’e bele kontinua ba to’o iha terenu.

“Susesu PNTL ninian laos depende deit ba iha Komandante Jerál no estrutura sira iha Nasional maibé depende mós iha kontribuisaun no servisu sira ne’ebe ita bo’ot sira oferese hodi servi no protégé ita nia povu iha terenu, kuandu buat ne’ebe imi halo diak, sei fó valor diak ba ita instituisaun maibé kuandu buat ne’ebe maka ita halo ladiak, hahu’u kedas husi baze ema nota katak Polísia nia servisu maka ida ne’eba”, haktuir Autoridade másimu instituisaun Seguransa ne’e.

Komandante Jerál PNTL ne’e hatutan tan katak tanba ne’e nafatin husu atu nune’e ita bo’ot sira ne’ebe maka servisu besik liu ba komunidade nafatin hala’o servisu ho Profesionalismu atu nune’e ita bele hetan nafatin konfiansa komunidade ninian mai iha Polísia. Númeru Polísia agora dadaun hamutuk rihun ha’at, ita hare’e katak difisil, sei sai mós hanesan obstátuku ida atu halo servisu maibé wainhira liu husi komunikasaun imi nian ho ita nia komunidade sira parte ida kria ita nia ligasaun komunikasaun ho sira, iha situasaun ruma sira pronto atu nune’e nafatin ajuda ita. Nafatin hakbesik ann ba komunidade, sente katak ita nia komunidade maka ita nia objetu ne’ebe maka ita atende ba.

Hafoin lidera formatura jerál, kontinua halo Enkontru Ho Komandante PNTL Munisipiu ho estrutura tomak, hodi rona obstáklu ne’ebe Komandu Infrenta durante ne’e.

Vizita servisu Komisariu Jerál Polísia ne’e akompaña husi Esposa ne’ebe hanesan mós Prezidente AESPNTL Manuela de Araújo, Komandante Komandu Administrasaun PNTL Superintendente Xefe Polisia Natercia Martins, Komandante Komandu Pesoal no Formasaun Superintendente Xefe Polísia Arquimino Ramos, Inspetúr Jerál Superintendente Xefe Polísia Jorge Monteiro no Komandante Unidade Polísia Marítima (UPM) Superintendente Polísia Eugenio Pereira. Simu direitamente husi Komandante Komandu PNTL munisipiu Lautem hamutuk ho estrututa tomak. Media PNTL.

Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa Apela Ba Membru Atu Kontinua Hakbesik Ann Ba Komunidade

 IMGL0665

Dili, Komandante Jerál Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa apela ba membru PNTL tomak atu kontinua hakbesik ann ba komunidade nune’e bele hamenus númeru krime ne’ebe mosu.

Komisariu Jerál Polísia ne’e hato’o lia hirak ne’e iha ninia mensagem ba Misa Dominggo (25/02) nebe selebra iha Kapela Centro Formação Polícia (CFP) katak susesu Polisia nian laos depende ba Polisia mesak maibe konta mos ho kontribuisaun husi komunidade.

“Ba membru sira nebe responsabiliza misa iha semana tuir mai, husu atu bele envolve komunidade sira nebe bele fo apoiu iha parte koru ninian nune mos ba parte seluk, iha fulan Fevereiro no Marsu ita prepara hela aktividade lubuk ida hodi komemora aniversario PNTL nian”, tenik Komisariu Jerál Polísia ne’e.

Komandante Jerál PNTL ne’e salientan tan katak Parte desportu nian lao hela, nune mos AESPNTL hala’o aktividade vizita ba membru PNTL no familia nebe moras.

“Husu ba parte atu apoiu aktividade ida ne’e, tanba hola parte mos promove aktividade polisia nian, liu husi ida ne ita bele hakbesik ann liu tan ba ita nia komunidade”apela Komandante Jerál PNTL ne’e.

Autoridade masimu instituisaun Seguransa ne’e afirma tan katak agora tempu udan, ita akompaña mos asidente trafiku akontese barak, iha tinan 2023 ema mate hamutuk 86 kauza husi asidente trafiku, husu ita hotu nebe uza transporte atu lao ho kuidadu.

“Tanba iha Timor, ema uza transporte barak maibe barak mos la kumpri regras, dadus estatistiku tranzitu ninian katak númeru violasaun kódigu estrada barak maka kontra sinais tranzitu, signifika katak iha zebra cros mos la atensaun, korta deit, iha sumafro (lampu merah) la atensaun tama deit, entaun afeta ba asidente ninian”, hatutan Autoridade masimu instituisaun Seguransa ne’e.

Ikus liu, apela ba ema hotu atu kuidadu mezmu ita iha parte nebe los, diak liu evita ita nian vida no ema seluk nia vida, diak liu kumpri regras nebe iha. To’o uma tarde diak liu, do que ansi maibe ita hetan asidente.

Hola parte iha misa refere, Komandante Jeral PNTL ho familia, Segundu Komandante Jeral PNTL ho familia, Komandante Operasaun PNTL, Komandante UPM, Komandante CFP, Diretur Diresaun Disiplina e Justisa, membrus PNTL no sarani sira. Media PNTL

PNTL Hamutuk Ho Ekipa Tékniku MS Ezekuta Mandadu Detensaun Hodi Halo Aprensaun No Buska Ba Farmasia MF

428638720_423647626841488_8247636254933833612_n

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Departamentu Investigasaun Kriminal (DIK) hamutuk ho ekipa tékniku Ministeriu Saúde (MS) iha loron 21 fulan Fevereiro tinan 2024 Ezekuta Mandadu Detensaun hodi halo Aprensaun no Buska farmasia MF ne’ebe lokaliza iha area Colmera Dili.

Xefe DIK PNTL Superintendente Polísia João Belo dos Reis liu husi konferensia imprensa sexta-feira (23/02) ne’e esplika husi Mandadu ne’ebe maka ekipa hetan, halo buska ba instalasaun farmasia MF tomak, ba nia farmasia rasik, ba ninia armagem no Kontentor ne’ebe mak foin tama Timor iha Portu Tibar ninian.

“Husi fatin hirak ne’ebe ami halo aprensaun, ami halo buska, ami detekta katak Komete Krime Artigu Lubuk ida maka hanesan Artigu 314, 315, 316, 317, 303 no 304 Lei Kódigu Penal Timor-Leste, husi prosesu ne’e hotu ami detein ho mandadu ne’ebe maka iha Jerente Farmasia refere ema na’in tolu (3) no mós prende Aimoruk lubuk ida hamutuk 150 Item ne’e maka prende no durante periodu oras 72, ami sei aprezenta ba Ministeriu Públiku (MP) hodi bele enkamiña ba iha Tribunal tanba kuaze kumpri ona oras 72 maka posibilidade orsida (23/02) lokoraik ami bele aprezenta ona ba Tribunal”, haktuir Xefe DIK PNTL ne’e.

Superintendente Polísia ne’e salienta tan katak iha sidadaun Indonesia na’in rua (2) maka ami detein ho naran inisial D.I.B.S. ida seluk naran insial J.P. sidadaun Timor oan ida feto ho inisial H.D.C. sira na’in tolu (3) ne’e maka ho mandadu ne’ebe maka ami iha, ami detein sira iha sela Polísia.

“Ita asegura sidadaun Timor-Leste nia direitu ba uza aimoruk no aimoruk hirak ne’ebe tama mai iha teritoriu Timor-Leste tenke iha autorizasaun husi Ministeriu Saúde (MS) tanba MS iha lista kompletu kona-ba aimoruk hirak ne’ebe maka bele tama no ida ne’ebe maka labele tama mai Timor-Leste, ida ne’ebe labele tama, tenke asegura, ida ne’ebe fó risku ba ema nia saúde, ita labele autoriza”, hatutan Superintendente Polísia ne’e.

Ofisias Superior PNTL ne’e afirma tan evidensia husi buska ne’e rasik oras ne’e dadaun asegura hela iha DIK no Auto Notisia mós prosesu ona, ohin bele finaliza ita bele aprezenta ba MP. Konforme deklarasaun ne’ebe maka sidadaun hirak ne’e fó, karik sei hadaet ba Farmasia ka ema seluk iha relasaun ba akzu hanesan, ita sei kontinua halo operasaun.

“Atu kompaña privadu ka sé deit wainhira iha indikasaun viola regras no Lei, hamosu preukupasaun ba saúde públiku nian, PNTL halo intervensaun”, hakotu Ofisias Superior PNTL ne’e. Media PNTL.

 

Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa Hala’o Vizita Servisu Ba Iha Komandu PNTL Munisipiu Dili

IMGL0379

Dili, Komandante Jerál Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa kinta-feira (22/02) ne’e hala’o vizita servisu dahuluk ba iha Komandu PNTL munisipiu Dili hodi halo enkontru ho Komandante Munisipiu ho nia estrutura sira no hato’o orientasaun Komandu nian ba membru sira.

Hafoin hala’o enkontru ho Komandante Munisipiu no nia estrutura tomak, ba jornalista sira Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa hateten iha enkontru ne’e hato’o mós mensagem husi Prezidente Repúblika no Primeiru Ministru ne’ebe hato’o liu husi Enkontru Konsellu Superior Defesa no Seguransa nian kona-ba prestasaun servisu PNTL nian, ita hatutan ba iha Komandante sira ho nia estrutura nune’e hodi kontinua ba membru sira atu mantein servisu diak ne’ebe durante tinan 2023 hala’o ona no ita husu atu bele halo diak liu tan.

“Buat prinsipal ida maka ne’e, tenke hakbesik ann liu ba tan komunidade no atendimentu ba ita nia komunidade tenke ho professional, kuidadu mós ho ita nia linguagem tenke nafatin respeita ita nia komunidade sira, buat ne’ebe ita orienta ba sira atu halo diak liu tan maka vizita ba iha ita nia komunidade, eskola, universidade sira hodi sensibiliza kona-ba Lei sira ne’ebe maka iha”, esplika Koamndante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Jerál Polísia ne’e salienta tan katak ida ne’e mós parte husi Prevensaun Krime, Asidente Tráfiku no Violasaun ba iha Kódigu Estrada ninian, tanba dadus ne’ebe maka ita iha katak iha tinan 2023 ne’e, iha sidadaun hamutuk 86 maka lakon sira nia vida tanba konduz transporte (Kareta & Motor) ne’e la tuir regras, ikus mai hamosu asidente tráfiku.

“Ita mós husu ba sira atu nune’e hala’o servisu nafatin mantein disiplina, mantein servisu tuir Orientasaun ne’ebe maka Komandu fó, respeita Kadeia do Komandu atu nune’e buat ruma mosu sempre pasa tuir liu husi sira nia Komandante, nune’e kontinua ba iha Komandu Jerál atu nune’e bele responde ka fó solusaun ba iha difikuldade ka situasaun sira ne’ebe maka sira enfrenta”, hatutan Komisariu Jerál Polísia ne’e.

IMGL0336

Autoridade másimu instituisaun Seguransa ne’e afirma tan katak enkontru ne’e mós Komandante Munisipiu aprezenta katak iha munisipiu Dili ne’e identifika fatin risku lubuk ida, ne’ebe maka la se’es husi buat ne’ebe Servisu Informasaun Polísia ninian aprezenta ba ita. Husu ba sira atu nune’e wainhia tun ba terenu, identifika nafatin autor sira ne’ebe sempre kria problema iha bairu-bairu, nune’e Polísia bele foti medida identifikasaun ruma atu nune’e hodi hatene lolos, bele mós halo komunikasaun ho Ministeriu Públiku (MP) atu bele prosesu.

“Infrastrutura ba iha Komandu munisipiu Dili ninian nune’e mós ba iha eskuadra sira hanesan Cristo Rei, Nain Feto no Vera Cruz, ita nia eskuadra Dom Aleixo foin remata ona, hein atu bele utiliza deit, ida ne’e sai hanesan prioridade Komandu no Governu ninian liu husi Ministru Interior, ekiap tékniku sira hala’o hela ninia prosesu, tuir informasaun husi Komandante munisipiu katak iha semana kotuk sira mai halo ona teste ou foti sampel rai nian hodi hatama laboratoriu hare’e estrutura rai nian, oinsa bele halo Komandu munisipiu Dili ho kualidade”, hakotu Autoridade másimu instituisaun Seguransa ne’e.

Iha sorin seluk, Komandante Komandu PNTL munisipiu Dili Superintendente Xefe Polísia Orlando Gomes hateten Vizita servisu Komandante Jerál nian mai iha Komandu Munisipiu Dili hanesan oportunidade diak ida atu nune’e Komandu bele aprezenta preukupasaun no nesesidade sira ne’ebe ita kestiona liu husi aprezentasaun ne’ebe hato’o ona ba Komandante Jerál PNTL.

“Espera katak preukupasaun no mós nesesidade ne’ebe Komandu presiza tau atensaun no difikuldade sira hanesan transporte, kondisaun infrastrutura edifisiu Komandu ninian no mós eskuadra sira, ohin iha aprezentasaun ita hato’o hotu ona, difikuldade seluk ne’ebe ita hasoru maka radio komunikasaun ne’e presiza apoiu maka’as atu bele halo transmisaun komunikasaun diak hodi halo atendimentu ba ita nia komunidade sira”, informa Komandante Komandu PNTL munisipiu Dili ne’e.

Vizita Servisu dahuluk iha Komandu PNTL munisipiu Dili ne’e, Komandante Jerál PNTL akompaňa husi Segundu Komandante Jerál Komisariu Polísia Pedro Belo, Komandante Komandu Administrasaun Nasional Superintendente Xefe Polísia Natersia Martins, Diretur Justisa no Disiplina Superintendente Xefe Justino Menezes no Inspetúr Jerál Superintendente Xefe Polísia Jorge Monteiro.

Marka prezensa mós Prezindente AESPNTL Manuela de Araújo no vizita ne’e simu direita husi Komandante Komandu PNTL munisipiu Dili ho nia estrutura Komandu munisipiu. Media PNTL.

Komandu PNTL Hala’o Enkontru Aprezentasaun Kurikulum Rekruta/Agente

428625807_422570010282583_6024441097053318635_n

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu husi Komandu Pesoal no Formasaun liu-liu Departamentu Formasaun, kuarta-feira (21/02) ne’e halo Aprezentasaun Kurikulum Rekruta/Agente atu iha formasaun ba Agente hodi produz Agente ne’ebe kualidade presiza Formasaun ne’ebe maka Duro ho Kurikulum Formasaun ne’ebe iha kualidade.

Segundu Komandante Jerál PNTL Komisariu Polísia Pedro Belo iha ninia intervensaun abertura ba enkontru ne’ebe hala’o iha salaun NOC hateten iha rekrutamentu ne’ebe Governu aloka ona ninia Orsamentu no sei rekruta ema hamutuk 200 iha tinan 2024 nia laran, rekruta ne’e sei fahe ba iha parte rua maka hanesan Kadetes no Agente nian.

“Implementasaun ida ne’e sei akontese iha tinan 2024, tanba ne’e asuntu Kurikulum ne’e importante tebes ba ita hotu, liu husi Kurikulum ida ne’e ita bele fó hanorin ba ita nia Kadetes bele hetan kualidade, tanba ita hatene katak iha tinan barak ita rekruta membru barak ona, dala ruma ita la hanesan hahu’u husi klase primeiru to’o klase sira tuir mai, teoria barak liu”, haktuir Segundu Komandante Jerál PNTL ne’e.

Komisariu Polísia ne’e salienta tan katak iha tempu tuir fali mai, rekrutamentu ne’ebe envolve husi parte Guarda Nacional Repúblicana (GNR) nian, ita bele dehan katak materia envolvimentu iha Kurikulum ne’e físiku maka barak liu. Wainhira formasaun ida ne’e remata no membru sira halo graduasaun, hahu’u halo servisu iha terenu, ita hare’e katak kualidade la hanesan.

“Kualidade ne’ebe hanorin ho teoria barak, ninia atuasaun servisu oinseluk kompara ho kualidade ne’ebe maka hanorin ho físiku barak liu, aplikasaun servisu iha terenu ho Lei la hanesan, tanba ne’e presiza ita tenke hare’e, fila fali ba ita nia natureza katak Polisiamentu Komunitaria, oinsa maka ita atu forma Kadetes no Agente sira ne’e bele sai hanesan ema ida ne’ebe maka besik liu ba komunidade”, afirma Komisariu Polísia ne’e.

Autoridade Segundu Instituisaun Seguransa ne’e salienta tan katak aplika Polisiamentu Komunitaria, ida ne’e maka importante tebes, tanba Kadetes no Agente ne’ebe maka atu tama ne’e, ita presiza sira nia matenek, alén de físiku ne’ebe maka diak. Maibé ita presiza liu maka matenek tanba Kadetes no Agente refere loron-loron sei hamutuk ho komunidade hodi koalia atu bele servisu hamutuk ho autoridade Polisial.

“Tanba ne’e Kurikulum sira ne’ebe maka prepara ona ne’e, materia barak liu kompara ho físiku atu nune’e ita bele hetan Agente no Kadetes ne’ebe maka gradua ho kualidade, laos katak ita atu targetu ba ninia kuantidade maibé ita hare’e liu ba ninia kualidade”, hatutan Autoridade Segundu Instituisaun Seguransa ne’e.

Nia parte agradese ba ekipa ne’ebe maka prepara ona Kurikulum refere ne’ebe lidera husi Komandu Pesoal no Formasaun, CFP hamutuk ho parseiru sira hanesan TLPDP no KOICA ne’ebe apoiu ba Kurikulum ida ne’e. No ita fiar hamutuk katak, Kurikulum ida ne’e bele sai matadalan ba ita nia Instruktúr sira ne’ebe hanorin, hodi nune’e ita bele hetan kualidade ne’ebe diak iha CFP. Media PNTL.

Insidente Iha Likintae, Suspeitu Detein Ona Iha Sela Polísia

IMGL0038
Dili, Relasiona ho insidente ida ne’ebe akontese iha loron domingu (18/02), tuku 03:00 madrugada iha area Likintae, Suku Lahene Oriental, Postu Administrativu Vera Cruz, Munisipiu Dili, iha ne’ebe membru Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) na’in ida tiru membru Falintil Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL) husi Komponente Naval, detein ona iha Sela Polísia Komandu PNTL munisipiu Dili.
Komandante Jerál PNTL Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa liu husi konferensia imprensa segunda-feira (19/02) ne’e esplika kronologia husi insidente ne’e katak iha madrugada wainhira membru servisu husi Unidade Espesial Polísia (UEP) ne’ebe kolokadu iha parte Informasaun ninian, hafoin nia halo servisu iha madrugada, nia fila iha Likintae ninian mosu insidente ida iha ne’eba.
“Ne’ebe maka mosu uluk ninia provokasaun ne’e antes husi merkadu Taibesi ninian mai tanba iha motor ida ne’ebe tula ema na’in rua liu husi area merkadu Taibesi nian kontra Regras Tránzitu ninian iha ne’eba, entaun nia tenta atu fó hanoin maibé iha tempu ne’eba la konsege, entaun nia kontinua halo viagem mai to’o iha Likintae ninian hafoin mosu provokasaun iha ne’eba”, haktuir Komandante Jerál PNTL ne’e.
IMGL0042
Komisariu Jerál Polísia ne’e salienta tan katak iha situasaun ne’ebe maka membru PNTL ne’e tenta atu aviza ba iha joven na’in rua refere no nia hasai pistola hodi tiru advertensia ka fó atensaun katak ne’e autoridade seguransa, hafoin nia tiru ba alkatraun hodi Kartus haksoit sae ba kona ita nia joven na’in rua ne’e, ida. Hafoin ida ne’e, familia sira lori ba iha ospital no identifika katak joven na’in ida ne’ebe tur iha kotuk ne’e, nu’udar membru F-FDTL ne’ebe servisu iha Naval.
“Hafoin ida ne’e, ita orienta kedas parte Investigasaun Kriminal Nasional hala’o kedas nia prosesu servisu hodi buka tuir autor no mais ou menus iha oras tuku 10 dadersan, autor ne’ebe hanesan membru PNTL ne’e, nia mai entrega ann kedas iha Komandu Jerál, parte Investigasaun Kriminal Nasional kontinua kedas ho ninia prosesu, tanba ne’e ita nia Departamentu Investigasaun Kriminal Nasional komunika kedas ho Prokurador hodi hetan orientasaun ba prosesu ne’e rasik ne’ebe regista ho Númeru Úniku Kriminal (NUK) ninian Nuk 040/2024, ita hein orientasaun husi Ministeriu Públiku (MP) bainhira maka ita bele aprezenta ba MP atu nune’e prosesa”, hatutan Komisariu Jerál Polísia ne’e.
Autoridade másimu Instituisaun Seguransa ne’e afirma tan katak membru Polísia refere agora dadaun detein iha sela Detensaun Komandu PNTL munisipiu Dili ninian tuir prosesu ne’ebe mak iha. Laos ida ne’e deit maibé ita mós orienta ona Investigasaun Konjunta husi parte Disiplina ninian ne’ebe maka envolve Diresaun Nasional Justisa no Disiplina PNTL ho mós parte Disiplina Forsa Defesa ninian, sira halo inkéritu konjunta. Tanba ne’e husu ba públiku atu nune’e labele fó fila fali komentariu negativu katak Polísia tiru Forsa, maibé lalos hanesan ne’e. Ita Polísia ho Forsa, sempre kompleta malu, hafoin ne’e hau kontaktu kedas ba Xefe Estadu Maíor Jeneral tanba ita iha komunikasaun diak no Xefe Estadu Maíor Jeneral mós orienta ona ba iha Superior sira iha base atu kontrola no hakalma membru sira tanba ninia prosesu ne’e lao hela.
“Tanba ita lakoi fó komentariu ruma, sem iha desizaun ka resultadu husi parte judisial sira nia kompetensia, tanba ne’e ita sei la defende buat ida maibé ita hakarak hatu’ur katak buat hotu-hotu lao tuir ninia prosesu, tantu kriminal no mós disiplinar ninian, ida ne’e sai hanesan atensaun ba ami oinsa atu nafatin organiza ka orienta liu-liu oinsa uza armas no kontrola armas ninian ba iha ami nia membru sira hotu, tanba arma sai hanesan ekipamentu ne’ebe maka kompleta servisu Polísia ninian no nia mós bele fó perigu ba ema seluk nia vida, fó mós perigu ba ita nia vida entaun treinamentu no kontrola ba ami maka sai hanesan atensaun másimu”, hakotu Autoridade másimu Instituisaun Seguransa ne’e.
Suspeitu ba insidente ne’e rasik ho inisial L.S ne’ebe servisu iha Unidade Espesial Polísia (UEP) ne’ebe kolokadu iha parte Informasaun ninian. Media PNTL.

Komandu PNTL Hala’o Security Briefing Ho Diplomata Estrangeiru Sira

IMGL9949

Dili, Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) segunda-feira (19/02) ne’e hala’o sorumutu ida kona-ba Security Briefing ho Diplomata Estrangeiru Sira ne’ebe residente iha Timor-Leste, liu-liu Atase Seguransa ninian.

Hafoin sorumutu, Komandante Komandu Operasaun Nasional Superintendente Xefe Polísia Jose Soares ba jornalista sira hateten enkontru ida ne’e kada tinan Komandu sempre halo, oinsa maka ita bele partilla kona-ba ita nia seguransa iha tinan tomak 2023 ninian saida maka ita halo, saida maka ita hasoru, krime no asidente sira ne’ebe akontese, nune’e mós insidente ne’ebe involve husi Grupu Arte Marsias (GAM).

“Informasaun hirak ne’e maka ita partilla ho maluk Diplomata sira atu nune’e sira hatrene no saida maka ita halo, sira apresia tebes nune’e bele iha kontaktu entre individu Diplomata sira ne’e ho Autoridade Seguransa nune’e wainhira sira hala’o servisu tantu iha kapital Dili nune’e mós sira hala’o viagem ba munisipiu sira karik sira hasoru insidente ka asidente iha dalan sira kontaktu Polísia”, esplika Komandante Komandu Operasaun Nasional ne’e.

IMGL0033

Superintendente Xefe Polísia ne’e afirma tan katak iha tinan uluk sira apresia wainhira iha aktividade bo’ot ruma, kuandu ita taka dalan, ita aktualiza ba sira no informasaun ida ne’e útel ba sira atu bele akompaña, atu nune’e dalan ne’ebe maka taka sira bele foti alternativa. Nune’e mós wainhira iha insidente balun ne’ebe akontese iha area ne’ebe deit, ita informa sira atu bele evita liu husi area sira ne’e.

“Ida ne’e maka ita halo atu bele hametin relasaun diak ho sira além de liu husi ita nia kanal úniku Ministeriu Negosiu Estrangeiru no Kooperasaun (MNEK) ninian maibé parte PNTL ninian servisu tuir nia kna’ar atu bele estabelese relasaun diak, fahe informasaun ho Diplomata sira ne’e importante ba sira”, haktuir Superintendente Xefe Polísia ne’e.

Husi parte Diplomata sira, haktuir Ofisias Superior PNTL ne’e katak sira apresia aktualizasaun informasaun ba sira kona-ba asidente, insidente no krime tanba sira iha obrigasaun atu hatene, nune’e fó espasu diak ba sira atu bele movimentu iha kapital Dili no mós ba iha munisipiu.

Durante sorumutu ne’ebe hala’o iha salaun enkontru Komandu Jerál, Diplomata sira hetan aprezentasaun kona-ba dadus Estatistika Krime, Asidente no mós Insidente ne’ebe envolve husi individu tantu mós GAM, ne’ebe aprezenta husi Komandante Komandu Operasaun Nasional Superintendente Xefe Polísia Jose Soares.

Husi aprezentasaun ne’ebe maka iha, Diplomata sira mós hato’o sira nia preukupasaun, sujestaun ba parte Komandu PNTL liga ho situasaun seguransa iha Timor-Leste. Hanesan hato’o husi Diplomata Nova Zelandia kona-ba preprasaun seguransa liga ho planu vizita Amo Papa nian mai iha Timor-Leste iha fulan Agostu 2024 nian, saida maka PNTL halo on aba preparsaun refere.

Nune’e mós Diplomata husi União Europeia nian enkoraja nafatin ba PNTL atu kontinua halo reuniaun  Security Briefing ho Diplomata Estrangeiru sira nune’e bele update informasaun hirak ne’ebe liga ho asuntu seguransa.

Security Briefing ne’e abertura husi Komandante Jerál PNTL Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa akompaña husi Segundu Komandante Jerál Komisariu Polísia Pedro Belo, hetan prezensa másimu Diplomata sira husi embaixada Estadu Unidus Amerika (USA), Indonesia, Portugal, Nova Zelandia, Thailandia, Malaysia, Xina, Filipina, Australia, Cuba, Brunei, South Korea no Japan. Partisipa mós husi UNDSS, KOICA, Uniaun Europeia, MNEK no TLPDP.

Media PNTL.     

Membru PNTL Munisipiu Liquiça Entrega Atributu GAM No GAR Ba Governu

427714925_419877233885194_6266524499799797474_n

Liquiça_ Membru Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Munisipiu Liquiça ne’ebe maka iha pasadu envolve an iha aktividade Grupu Arte Marsias (GAM) no Grupu Arte Rituais (GAR) sexta-feira (16/02) ne’e ofisialmente entrega atributu GAM no GAR ba Governu liu husi Ministeriu Interior (MI).

Ministru Interior (MI) Francisco Guteres hafoin serimonia entrega atributu GAM no GAR iha Komandu PNTL munisipiu Liquiça ba jornalista sira hateten lori Governu nia naran hakarak agradese ba Komandu PNTL, ba Komandu munisipiu liu-liu membru sira ne’ebe maka voluntariamente mai entrega sira nia atributu tanba sira hakarak atu servi los deit Estadu liu husi Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL), agradese ba sira no kongratula sira.

“Aktividade ne’e, ita halo ida ne’e hanesan exemplu husi munisipiu Liquiça atu munisipiu seluk halo tuir, agora ba oin sei hanoin atu halo tan iha munisipiu Baucau no munisipiu seluk lao nafatin, ida ne’e atu hatudu katak Polísia maka ida ne’e, ami laos pertense ba grupu ida ka grupu seluk maibé ami pertense ba Estadu tanba ami ne’e Estadu nia ema, ida ne’e maka sira hakarak hatudu ba ema hotu”, informa Ministru Interior (MI) ne’e.

427696036_419877473885170_2864526381362401445_n

Membru Governu ne’e apela nafatin ba membru PNTL tomak liu-liu ba sira ne’ebe maka seidauk entrega atributu ka mai atu atu halo deklarasaun hodi husik GAM no GAR sira ne’e, hau enkoraja sira atu bele mai hato’o. Tanba iha Polísia, ita iha Regra ida katak labele asosia ka tama iha kualkér grupu ne’ebe maka lori instabilidade no problema mai ita nia nasaun.

“Wainhira maka hetan sira iha ne’eba, prosesu oin seluk ona tanba sé sira mai ho voluntariamente no mai ho deklara katak sira hakarak desvinkula sira nia an ka sai husi grupu sira ne’e hotu, ne’e Estadu apresia tebes no sira mantein nafatin iha Polísia, katak sira hili Polísia tanba ita husu ba sira, imi hakarak hili Polísia ka hili GAM no GAR maibé membru sira ne’ebe ohin entrega sira nia Atributu ne’e, katak sira mantein hodi hili sai nafatin membru PNTL atu servi povu ida ne’e, husu ba membru seluk atu halo tuir ida ne’e”, hatutan Membru Governu ne’e.

Ministru Joventude no Desportu, Arte no Kultura, Nelio Isac Sarmento iha nia diskursu hateten katak, “ohin ita hamutuk iha ne’e atu akompaña asiste akta husi intrega atributu arte marsiais, ne’ebe fulan hirak liu ba kotuk ita nia Governu hasai resolusaun hodi suspende Arte Marsiais. Rejolusaun hodi suspende aktividade Arte Marsiais ne’e hanesan atu fo lembra ba ita hotu hodi halo ezame de konsensia ba ema hotu-hotu hahu kedas husi membru arte marsiais no mos Instituisaun sira ne’ebe iha relasaun ho arte marsiais”,.

Ministru Joventude no Desportu agradese ba Ministru Interior no mos Komandante Jeral PNTL, tamba akta ne’ebe Komandu PNTL hatudu atu fo lembra ba kofiansa povu nian ba nia instituisaun Seguransa.

“Ita hotu-hotu hamrik iha ne’e atu kumpri hodi hateten ita lakoi hare tan ita nia povu mata ben suli no sasan ruma estragus tamba deit aktividades asaun arte marsiais sira nian. Hau hakarak hateten katak, tuir lolos arte marsiais ne’e nia dutrina diak ba ita, maibe dala ruma ita involve demais haluha tia servisu prinsipal ne’ebe ita tenke halo, ita mos hakarak hare ita nia instituisaun sira liliu seguransa sira iha forsa ne’ebe diak hodi atua aktu kriminal sira ne’ebe mosu iha ita nia rai”, dehan Ministru Nelio Isac Sarmento.

Hatutan Governante ne’e katak, responsabilidade ne’ebe Polisia iha atu asegura seguransa ”hau hanesan Ministru Joventude no Desportu agradese parabens ba membru sira ne’ebe voluntariamente hakarak intrega atributu arte marsiais no ita boot sira hakarak komunga lolos deit maka lei no orden hodi fo justisa, hodi fo lia los hodi defende ita nia povu sira ne’ebe hetan sofrementu husi ema ne’ebe hakarak estraga ita nia nasaun liu husi krimi ne’ebe sira halo, tamba ne’e polisia merese duni atu toma medidas”.

Iha fatin hanesan Komandante Jeral PNTL Komisariu Jeral Henrique da Costa ba Jornalista sira hateten katak, depois ita realiza parada iha loron 17 fulan Dezembru tinan 2023 iha Palacio Governu Komandu orienta kedas ba iha Komandu Munisipiu sira hodi identifika membru sira ne’ebe involve iha Grupu Arte Marsiais no Grupu Arte Rituais ne’ebe governu suspende.

Komandu PNTL Liquica maka prepara uluk ninia membru sira hodi realiza serimonia intrega Atributu GAM no GAR. “Ita nia planu ba Komandu PNTL Munisipiu husi Parte Leste ninian tantu Lautem, Viqueque, Baucau no Manatutu, ita bele realiza deit iha Komandu PNTL Munisipiu Baucau, depois ba iha rai klaran ninia hanesan Aileu, Ainaro no Manufahi ita sei realiza iha Komandu PNTL Munisipiu Ainaro, depois Ermera, Bobonaro no Covalima depois mak ita sei hare Munisipiu Dili no mos Kuartel Jeral rasik”, informa Komandante Jeral PNTL.

Komandante Jeral mos husu ba membru sira hare tuir ezemplu ne’ebe mak membru sira husi Komandu PNTL Munisipiu Liquica halo, se imi iha hanoin diak hodi fo dedika imi nia an tomak hodi servi Instituisaun ida ne’e hodi servi ita nia povu, husu atu nune’e atributu sira ne’e hodi mai intrega nune’e imi konsentra lolos ba iha servisu polisia ninian ho dignu no professional ba iha komunidade no mos hodi servi ita nia rai Timor Leste.

“Ba membru sira ne’ebe intrega ona sira nia atributu GAM no GAR komandu apresia ba sira, tamba sira halo tuir orientasaun komandu ninian no komandu sei la foti sansaun ruma ba sira”, dehan Komandante Jeral PNTL.

Komandante Jeral PNTL hatutan katak, ba membru sira ne’ebe lakoi koopera, komandu iha nia medida rasik, tamba governu nia desizaun mak boot liu se ita la kumpri ita atu kumpri los ba sé? Ita bele deside ita hakarak nafatin servisu iha Instituisaun PNTL ka ou ita hakarak atu servisu iha Organizasaun Arte Marsiais ne’ebe mak ita nafatin defende ba.

Atributu GAR no GAM ne’ebe Intrega husi Membru Komandu PNTL Munisipiu Liquica hamutuk 18 no Komandu RAEOA 1 total 19. Atributu hirak ne’e mak hanesan, PSHT 10, IKS Kera Sakti 3, KORK 1 no Arte Ritural (77) 5. Media PNTL.

Polemika Manifestasaun Husi KNPK-TL, Komandu PNTL Atúa Tuir Lei

426393261_419201743952743_6842339194821631659_n

 Dili, Relasiona ho Polemika Manifestasaun ne’ebe halo husi Konsellu Nasional Profesores Kontratadu Timor-Leste (KNPK-TL) hasoru governu liu-liu Ministeriu Edukasaun (ME) liga ho dezisaun ne’ebe governu halo hodi hapara profesores kontratadu iha tinan 2023 liu ba, maka Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) nia papel nu’udar Autoridade Seguransa maka atu Asegura ema hotu no atúa situasaun ruma basea ba Lei.

 Porta Voz Komandu PNTL Superintendente Polísia António da Luz liu husi konferensia imprensa kinta-feira (15/02) ne’e esplika relasiona ho polemika ne’ebe agora dadaun lao iha ita nia rai laran liu-liu asuntu ita nia maluk professor sira ne’ebe halo sira nia protestu hasoru ME ne’ebe maka lao iha loron hirak liu ba, Komandu PNTL atúa tuir Lei ne’ebe iha.

 “Ita hotu hatene katak ita iha Lei Konstituisaun RDTL fó ba ema hotu-hotu iha Direitu atu halo Manifestasaun, maibé ita tenke konsidera mós Dekretu Lei Nº 1/2006 kona-ba Liberdade Ba Reuniaun No Manifestasaun, iha Artigu 5 ninian koalia kona-ba Restrisaun, los duni iha sidadaun hotu-hotu iha Direitu atu halo manifestasaun maibé tenke kumpri Regras no Regulamentu sira ne’ebe maka estabelese”, informa Porta Voz Komandu PNTL ne’e.

 Superintendente Polísia ne’e salienta tan katak iha Artigu 5 husi Dekretu Lei ne’e bandu ema atu halo manifestasaun besik iha edifisiu públiku sira, tanba ne’e maka fó distansia metru 100. Nune’e ita nia professor sira molok sira halo manifestasaun, sira halo pedidu ida mai Komandu PNTL iha fulan Janeiru husu atu bele asegura sira hodi halo sira nia aktividade.

 “Husi Komandu hamutuk ho Porta Voz KNPK-TL rasik halo enkontru no iha desizaun ida katak manifestasaun sei hala’o iha fatin ida ne’ebe maka determina ona maka iha Tasi-tolu, husi ne’e hotu-hotu konkorda no enkontru ne’e hala’o iha loron 29 fulan Janeiru tinan 2024, hala’o mós Asina Deklarasaun hamutuk entre Komandu PNTL ho ekipa KNPK-TL, ikus husi parte KNPK-TL aseita ona atu muda fatin ba iha Tasi-tolu”, hatutan Superintendente Polísia ne’e.

 Ofisias Superior PNTL ne’e afirma tan katak hafoin enkontru, KNPK-TL hala’o duni manifestasaun iha Tasi-tolu, iha fulan Janeiru liu ba. Liu tiha ida ne’e, parte KNPK-TL halo tan Pedidu ida mai Komandu PNTL katak sira sei halo tan asaun protesta ho modelu Marsa iha loron 15 fulan Fevereiru, maibé husi parte Komandu PNTL La Autoriza. Karik ohin (15/02) maka sira realiza duni, entaun hala’o deit Konferensia Imprensa iha Jardim 5 de Maio Colmera, atu ezizi ba ME.

 “Kona-ba Polísia, ita prontu nafatin, Komandu orienta ona ba Komandu Munisipiu no Unidade sira atu asegura ba aktividade ida ne’e, só la autoriza maka sira halo Marsa no labele halo manifestasaun iha ME nia oin tanba ne’e edifisiu públiku tuir artigu 5 kona-ba Restrisaun husi Dekretu Lei Nº 1/2006”, hakotu Ofisias Superior PNTL ne’e. Media PNTL.