2F5A8812

Dili-Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halao workshop durante loron rua (07-08 Outubru) hodi koalia konaba planu, programa, inplmentasaun misaun no vizaun atu dezenvolve Tranzitu no Polisiamentu Komunitaria.

Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Mateus Fernandes hateten Analiza rua ne’e atu mellora diak liutan hanoin no vizaun hirak ne’ebe maka Komandante munisipiu sira iha liu-liu konaba Tranzitu no Polisia Komunitaria atu nune’e mai oin ita minimija labele akontesetan problema, Nia hato’o asuntu ne’e iha Timor-plaza Comoro Dili, (07/10).

Komisariu ne’e haktuirtan analiza ne’e sei foka liu ba problema tranzitu, Polisia Komunitaria oinsa mellora ita nia planu, oinsa hetan misaun ho vizaun ne’ebe lolos liga ho Polisia Komunitaria no Tranzitu tanba asuntu rua ne’e sai prekuasaun Estadu no governu ne’ebe maka Polisia inplementa tanba ne’e lor-loron Polisia tenke kadi sira nia matenek no hanoin hodi mellora liutan esperensia ne’ebe sira iha hodi responde ba nesesidade ne’ebe komunidade no estadu hateten ba Polisia.

2F5A8751

Workshop ida ne’e inportante teb-tebes hodi hare konaba Analiza Swot nia inplementasaun hodi responde prekupasaun ne’ebe maka iha , maske ita iha difikuldade oi-oin maibe ita kontinua iha komitmentu nafatin oinsa atu solusiona ita nia problema.

“Hau husu ba Komandante munisipiu sira, Tranzitu no Polisia Komunitaria atu partisipa ativu hodi halo planu ne’ebe diak, oinsa inplementa, identifika Programa , misaun no vizaun no nune’e wainhira ita hatama ita nia planu Nai ulun sira bele intende,” Dehan Komandante Jeral.

Iha okajiaun ne’e Embaxador Nova Zelandia iha Timor-Leste Philip Hewitt hateten Planeamentu hanesan parte ida inportante tebes iha siklu programa atu hakat projetu ida tanba bele ajuda ita hodi identifika ita nia metas no rejultadu sira mak ita atu atinji.

2F5A8736

Nia haktuirtan parte ida ne’ebe inportante liu maka inplementasaun husi saida maka ita planea ona, monitorijasaun no evaluasaun ba programa ne’ebe inplementa ona no koko halo adaptasaun ba saida maka ita hanoin inportante no presija halo ajustamentu.

Hein katak worksop loron rua ne’e sei sai loron ne’ebe produtivu tebes ba PNTL atu nune’e bele hetan planu ne’ebe diak ba inplementasaun ho rekursu ne’ebe kualidade no susesu ba ita boot sira hotu

Partisipa iha serimonia ne’e parseru Fundasaun Asia, Komandante Operasaun, Xefe Gabinete Relasaun Internasional, Komandante Unidade Tranzitu, Xefe Departamentu Polisiamentu Komunitaria, Komandante munisipiu 12 no RAEOA, Ofisiais Subalternu, Sarjentu no Ajente Sira. Media PNTL

 

2F5A8703