IMG_0462

Dili- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) halao workshop loron ida ba Xefe operasaun munisipiu no xefe Sentru Operasaun Distrital hodi halo uniformijasaun relatoriu servisu Komandante sira nian.

Komandante Jeral PNTL Komisariu Faustino da Costa hateten liu husi worksop ida ne’e atu fo hanoin hikas ba Komandante sira atu nune’e kualker atividade ne’ebe maka sira halao tenke relata informasaun kompletu mai Komandu Jeral, Nia hato’o asuntu hirak ne’e iha Sentru Formasaun Polisia Komoro Dili, Kinta (10/12).

Komisariu ne’e haktuirtan Komandante sira mos tenke identifika problema saida maka akontese hodi halo planu operasaun no planu atendementu hodi fo seguransa maximu ba povu no nasaun.

Durante ne’e dalaruma komandante sira hato’o relatoriu atraza, relatoriu la kompletu no presija verifika fali tanba ne’e maka liu husi avaliasaun ne’ebe maka ita halao ho Komandante Sentru Operasaun Nasional foun nesesita katak ita presija halo fila-fali workshop ida hanesan ne’e para halo uniformijasaun tanba iha rotasaun komandante husi nivel nasional to’o munisipiu, Unidade, Xefe Seksaun no Xefe Operasaun munisipiu sira tanba ne’e maka presija halo uniformijasaun katak ita nia formatu relatoriu maka ida ne’e no presija hotu-hotu kompleta.

IMG_0452

Relasiona ho selebrasaun loron Santu  Natal no tinan foun Komandu PNTL hasai ona orientasaun operasaun ba Komandante munispiu sira atu asegura seguransa  maibe emprinsipiu fugetes ne’e ita bandu no autorija deit ba ida ne’ebe iha lisensa ka autorijasaun tanba iha tempu babain la autorija atu tiru fugetes so autorija deit iha loron 24, 25 nomos 31 kalan laos loron kalan tarutu iha kintu-kantu.

Kestiona konaba prekupasaun publiku konaba atuasaun Polisia nian ne’ebe dalaruma uza forsa liderasaun ne’e hateten la iha lei Polisia nian ka normas ida autorija aktu uza forsa tanba ne’e Komandu halo ona prosesu hodi investiga oknum membru PNTL ne’ebe maka halo atuasaun uza forsa iha kazu sunu sasan sexta baziku iha munisipiu Viqueque.

Workshop loron ida ne’e organija husi Sentru Operasaun Nasional ho apoiu husi parseru TLPDP no partisipa husi Komandante do Komandu Operasaun Nasional, Xefe relasaun Publika no porta Voz PNTL, Komandante Sentru Formasaun Polisia, Xefe Operasaun munisipiu, Xefe Sentru Operasaun Distrital. Media PNTL

IMG_0454-3